marta

Enumeration FileOutputStreamFlags

FileOutputStream opening flags.

enum marta.FileOutputStreamFlags {

let create

let exclusive

}